Szemléletformálással a közösségközpontú felelősségvállalásért

Szemléletformálással a közösségközpontú felelősségvállalásért

A Családbarát Hagyományápoló Egyesület szervezésében a Nemzeti Tehetség Program keretében a Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszterének támogatásával megvalósult a NTP-TFV-20-0002 azonosítójú, „Szemléletformálással a közösségközpontú felelősségvállalásért” című pályázati projekt.
Programunk során tiszakécskei, illetve valamilyen módon Tiszakécskéhez kötődő 25 fő kiemelkedően tehetséges fiatal társadalmi felelősségvállalását támogattuk szemléletformáló és figyelemfelkeltő tevékenységükkel, minek során praktikus ismereteket adtunk át, jó gyakorlatokat osztottunk meg és lehetőséget teremtettünk a tapasztalatszerzésre. Kulturális értékek közvetítésével nemzeti identitásukra is hatottunk, célunk pedig az volt hogy igazi alumni közösséggé formálódjanak.
A program nyitóakkordjaként a bevont huszonöt Tiszakécske környéki fiatal pedagógusaik kíséretében tanulmányi úton vett részt a Szalajka-völgyben, Aggteleken és Szádváron. Ennek során a természeti jelenségeken és az élővilágon túl tanulmányozták az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának munkáját, valamint részt vettek a Szádvárért Baráti Kör vármentő programjának népszerűsítésében.
A tanulmányi út után élményekkel feltöltődve folytatódott a bevont fiatalok érdemi munkája a részletesen kidolgozott munkaterv alapján.
Azon célunk, hogy a projektünk során átadott praktikus ismereteket és a megosztott jó gyakorlatokat a fiatalok a későbbiekben közösségi szinten és lakóközösségük, valamint a közoktatási intézmény keretein belül kialakult közösségük érdekében tudják hasznosítani, teljes mértékben megvalósult. Lehetőséget kívántunk teremteni számukra a tapasztalatszerzésre is. Célunk volt a kulturális értékek közvetítésével nemzeti identitásukra is hatni. A egyesület szociális területen kifejtett tevékenységének megismertetésével érzékenyíteni kívántuk őket a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek problémái iránt, környezetvédelmi tevékenységünkbe való bevonásunkkal természeti értékeink megóvásáért érzett felelősségükre hatottunk. Legfőbb célunk, hogy értékes alumni közösséggé formálódjanak úgyszintén megvalósult.
Modell értékű ösztönző programot dolgoztunk ki. Ennek lényege volt, hogy a bevont fiatalokat illetően az összes érintett tehetségterületet érintő, komplex szemléletformálásra törekedjünk a modell által. Az egy-egy tehetségterületet érintő programelemeket minden bevont célcsoport tag részvételével valósítottuk meg. A kötelező programelemek munkamódszere workshop jellegű volt. A tevékenységek során arra fektettük a hangsúlyt, hogy minden bevont fiatal minden tehetségterüetet érintő programelemnél részt vegyen. Ennek lényege, hogy más tehetségterületeket is megismerjenek, az ahhoz kapcsolódó társadalmi felelősségvállalási formákról tájékozódjanak, illetve azokból aktívan kivehessék a részüket. A programelemek elméleti előadásokkal tarkítottak voltak, melyeket együttes beszélgetések követtek. A látottakat és hallottakat a témák előadói a felmerült kérdések alapján kiegészítették. Tapasztalatokat és kialakult jó gyakorlatokat osztottak meg. Lehetővé tettük, hogy az adott tehetségterülethez kapcsolódóan tehetséges bevont fiatalok maguk is szemléletformáló előadásokat tarthassanak, bemutatva saját erősségeiket. Arra is ügyeltünk, hogy a tematika kidolgozásánál tiszakécskei helyi sajátosságokat vegyünk figyelembe. Ennek lényege, hogy a célcsoport tagjaira nagyobb hatással tudjuk lenni, aminek következménye a hatékonyabb szemléletformálás és figyelemfelkeltés, mely közösségközpontú gondolkodásra ösztönzött. A jól átgondolt tevékenységekkel rávezettük a fiatalokat a társadalmi szerepvállalás fontosságára, ami a közös és közösségközpontú gondolkodással együttesen megteremtette az alapját a jövőben létrejövő alumni közösségnek. Célunk, hogy felismerjék annak fontosságát, hogy saját tehetségüket a közösség szolgálatába állítsák.
A bevonás módszerére meghatározó volt, hogy jó hagyományokat ápolunk számos oktatási intézménnyel. Korábbi tájékoztató rendezvényeinken már kapcsolatba kerültünk a helyi diákság jelentős részével, akik közül számos, korábbi programjainkon részvevő, sőt aktív önkéntes is rekrutálódott. Első lépésben újabb tájékoztató rendezvényeket szerveztünk. Önkéntes aktivistáink ismeretségi köréből ajánlások alapján szintén célcsoporttag jelöltek kerültek be első körben. A második kört képezték a jelöltekkel való szakmai jellegű elbeszélgetések. Itt már szóba kerültek a fiatalok tervei, eddigi tanulmányi és versenyeredményei is. A személyes találkozók után készítettünk egy rangsort, melynek első 25 helyezettje került be a programba. Tartalék listát is készítettünk előre nem látható akadályok felmerülése esetére.
A beválogatás szakmaiságon felüli másik jelentős kritériuma a csoport több tehetségterületet érintő sokszínűségének a biztosítása, aminek érdekében arra törekedtünk, hogy a fiatalok minél több tehetségterület reprezentánsaiból kerüljenek kiválasztásra. Arra is ügyeltünk, hogy a nemek szerinti megoszlás is arányos legyen.
A témák kiválasztása során kiemelt hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy-egy programelem érdekes legyen még az adott területen tehetségesnek számító fiatalok számára is. A témáknak és a helyszíneknek igyekszünk helyi aktualitást adni, Tiszakécske városához, annak lakosságához, a célcsoport tagjaihoz vagy lakókörnyezetükhöz kapcsoltuk. Fontosnak tartottuk a személyes kapcsolódást a célcsoport jelentős részéhez.
Ügyeltünk arra, hogy a kiválasztott témák minél több tehetségterületet érintsenek. Ennek oka az volt, hogy az egy-egy területen tehetséges fiatalokat más tehetségterületekhez kapcsolódó programelemek felé orientáljunk. A komplexitásra törekedve szélesíteni kívántuk látókörüket, és amennyire lehetséges reneszánsz szellemiségű, sokrétűen gondolkodni képes embereket engedjünk útjukra a program lezárulta után. A csoport tagjai egymásnak is szolgálhattak érdekes információkkal.
Lehetővé tettük, hogy az egy bizonyos területen kiemelkedő tudással rendelkező célcsoport tagok egy-egy programelem során kibontakozhassanak, előadásokat és foglalkozásokat tartsanak, bemutatva eddigi tehetségterületükön végzett kiemelkedő munkájuk eredményét.
A felhívás szempontjából szintén fontos tevékenység volt a fiatalok szemléletmódbeli változásaik monitorozása, valamint a társadalmi felelősségvállalás szükségességének kialakítása. Ennek megvalósítási metodikája a folyamatos visszajelzések alapján készített értékelések és elemzések rendszerének kertében történt. Az eredmények alapján a projekt tematikája dinamikusan változtatható volt az érdeklődéhez igazodóan. A fiatalokkal, akiket a projektidőszakban vontunk be, nem kívánunk szakítani a projektidőszak lejárta után sem, hozzánk bármikor visszajöhetnek, és a szervezetünk által biztosított szakemberektől bármikor különféle témakörökben tanácsot kérhetnek. A program ideje alatt kiscsoportos foglalkozásokat, felkészítéseket és szakmai jellegű konzultációkat is biztosítottunk a kifejezetten szakmai jellegű kérdések megvitatására, melyek esetleg untatnák a bevont fiatalok egy részét.
A konkrét kognitív tudáson felül sokkal fontosabb cél volt egy intuitív tudás megszerzése, mely csak a közösségért vállalt felelősség, az önkéntes munka során érhető el. Ilyenek a munkáért és annak eredményéért vállalt felelősség, a jól végzett munkához kapcsolódó sikerélmény, magának a munkának az öröme (hisz itt nem a pénz a motiváló erő), a közösségért tett munka megbecsülése, az együttes munkavégzés felelőssége, a csapatért tett erőfeszítések szükségessége, a környezet megóvásának szükségessége, felelősség a rászorulók megsegítéséért, a hagyományok ápolása, nyelvi- és nemzeti identitásunk megőrzése, a munka közben egymásra odafigyelés, egymás segítésének szükségessége, stb.
Ezen tudásanyag elsajátításával az önkéntes fiatalok már a bevonásuk után akár pár hónappal is jelentős színvonalbeli változást tudtak eredményezni önkéntes munkájukat illetően.
Mindezen kompetenciák megszerzésével a bevont fiatalok később sikeres, kiegyensúlyozott és boldog felnőttek lehetnek, akik örömüket lelhetik majdani munkájukban. Belőlük rekrutálódhatnak a fiatalabb önkéntes generációk koordinátorai és mentorai. Utánpótlást jelenthetnek a későbbiekben szervezetünk és társszervezeteink számára, mint majdani aktivisták.
Ha egy-egy bevont önkéntes fiatal elégedett azzal amit a program nyújt neki, és azt környezetében is hangsúlyozza, a projekt olyan népszerűségre tesz szert, amelyet nem lehet a média különféle csatornáin és eszköztárain keresztül propagált hirdetések hatásaihoz mérni. A projektben magukat jól feltaláló és sikeresnek, eredményesnek érző fiatalok további potenciális önkéntesjelöltek áradatát hozhatják szervezetünknek, mely össztársadalmi szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen hazánk Európa más országaihoz képest az önkéntesség tekintetében sajnos sereghajtó.
A sikerélmények és az elégedettség érzése lehet az alapja egy összetartó közösség formálódásának, mely szám szerint állandó növekvő tendenciát mutat.
Vállalt kiegészítő tevékenységünk megtervezése során teljes mértékben figyelemmel voltunk a pályázati kiírás követelményeire és a projekt céljaihoz igazítottuk a programot.
Az egyes programelemeket a lehető legrészletesebben kidolgoztuk, minek során elsődleges szempont volt, hogy azok egymásra épüljenek, miáltal egy koherens egészet alkotnak.
A programelemekhez hasonlóan a módszereket is a lehető legapróbb részletekig kidolgoztuk, módszereinket mindenben a célcsoporthoz, illetve annak érdeklődési köréhez, illetve tehetséges oldalához igazítottuk. Az egyes kiegészítőleg vállalt programelemek ráépültek a kötelező tevékenységre, valamint egymással is összhangban voltak, így egymásra épülnek.
A kiegészítő tevékenység meghatározásánál fontos volt az innovatív jelleg. Ügyeltünk arra, hogy ne csak a más tehetségterületen erősségekkel rendelkező fiatalok számára nyújtsunk újat, hanem azok számára is, akik az adott programelem által preferált tehetségterületen esetleges kiemelkedő tehetséggel bírnak. Ebből a célból kerültek kiválogatásra előadók, akik a tehetségek felkarolása és a tehetséggondozás területén már sokéves tapasztalattal rendelkeznek.
A tehetséggondozó programra épülő kiegészítő tevékenységeinknél is ügyletünk a komplex jellegre. A tehetséggondozás programon belüli célja a társadalmi szemléletformálás. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy a társadalmi felelősségvállalás területén kiemelkedő tevékenységet folytató szervezeteket látogattunk meg. A látogatások célja egyrészt az volt, hogy az ott kialakult és alkalmazott jó gyakorlatokkal megismertessük a célcsoport tagjait, másrészt pedig a gyakorlati tapasztalatszerzésen keresztül szembesüljenek a helyi problémákkal, melyek megoldása érdekében szükséges a társadalmi felelősségvállalás.
Projektünk kiegészítő tevékenysége tematikájának kialakítása során tekintettel voltunk arra, hogy a kapcsolódó szervezetek közötti jó gyakorlatok megosztásra kerüljenek. A kiegészítő tevékenységek helyszínei sokrétűek: nemzeti park igazgatósága, hagyományápolást és épített örökségünk megóvását végző civil szervezet, fogyatékos gyermekek bentlakásos intézete, nyugdíjasotthonok és klubok, művészeti intézmény, középfokú oktatási intézmények, ebrendészeti telep és természeti környezet.
Arra is törekedtünk, hogy a helyi környezeti problémákat és a helyi lakosokat érintő különféle problémákat feltárjuk a beválogatott fiatalok számára, érzékenyítsük őket, és éreztessük velük a közösség érdekében való felelősségvállalás szükségességét. Ebből a célból a város lakosságának különféle hátrányos helyzetű szegmenseivel hoztuk kapcsolatba a célcsoportot: fogyatékkal élőkkel, időskorúakkal, sőt az ebrendészeti telepen sínylődő gazdátlan állatokkal is.
Fentieken keresztül a nemzeti identitástudatukra igyekeztünk hatni, valamint helyi jellegű kulturális értékek közvetítésére is törekedtünk. Ezt művészeti foglalkozásaink keretében valósítottuk meg, ahol hagyományos népi motívumok kerülnek feldolgozásra, valamint dél-alföldi költők verseit népszerűsítettük.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy modell értékű ösztönző programot dolgoztunk ki. Ennek lényege, hogy a bevont fiatalokat illetően az összes érintett tehetségterületet érintő, komplex szemléletformálásra törekedtünk a modell által. Az egy-egy tehetségterületet érintő programelemeket minden bevont célcsoport tag részvételével valósítottuk meg. A kötelező programelemek munkamódszere workshop jellegű volt. A tevékenységek során arra fektettük a hangsúlyt, hogy minden bevont fiatal minden tehetségterületet érintő programelemnél részt vegyen. Ennek lényege az volt, hogy más tehetségterületeket is megismerhettek, az ahhoz kapcsolódó társadalmi felelősségvállalási formákról tájékozódhattak, illetve azokból aktívan kivehették a részüket. A programelemek elméleti előadásokkal tarkítottak voltak, melyeket együttes beszélgetések követtek. A látottakat és hallottakat a témák előadói a felmerült kérdések alapján kiegészítették. Tapasztalatokat és kialakult jó gyakorlatokat osztottak meg. Lehetővé tettük, hogy az adott tehetségterülethez kapcsolódóan tehetséges bevont fiatalok maguk is szemléletformáló előadásokat tarthassanak, bemutathatták saját erősségeiket. Arra is ügyeltünk, hogy a tematika kidolgozásánál tiszakécskei helyi sajátosságokat vegyünk figyelembe. Ennek lényege volt, hogy a célcsoport tagjaira nagyobb hatással tudjuk lenni, aminek következménye a hatékonyabb szemléletformálás és figyelemfelkeltés, mely közösségközpontú gondolkodásra ösztönöz. A jól átgondolt tevékenységekkel rávezettük a fiatalokat a társadalmi szerepvállalás fontosságára, ami a közös és közösségközpontú gondolkodással együttesen megteremtette az alapját a projektidőszak alatt létrejött alumni közösségnek. Célunk volt, hogy felismerjék annak fontosságát, hogy a tehetség nem öncélú, illetve hogy saját tehetségüket a közösség szolgálatába állítsák.

Szemléletformálással a közösségközpontú felelősségvállalásértTegyünk a környezetünkért!