Családbarát innovációk a kécskei nebulók érdekében

Családbarát innovációk a kécskei nebulók érdekében

A közelmúltban fejeződött be a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával egyesületünk, a Családbarát Hagyományápoló Egyesület szervezésében a Nemzeti Tehetség Program keretében a NTP-INNOV-22-0013 azonosítójú „Családbarát innovációk a kécskei nebulók érdekében” című pályázati projekt megvalósítása.

A program keretében Tiszakécske művészetek és természettudományok terén kiemelkedően tehetséges fiataljainak társadalmi felelősségvállalását támogattuk szemléletformáló és figyelemfelkeltő tevékenységükkel, minek során praktikus ismereteket adtunk át, jó gyakorlatokat osztottunk meg és lehetőséget teremtettünk a tapasztalatszerzésre. Kulturális értékek közvetítésével nemzeti identitásukra is hatottunk, célunk pedig az volt, hogy értékes és felelős fiatalok váljanak belőlük, akik megváltozott szemléletmódjukat közvetíteni és követendő példává tudják tenni lakóközösségük és majdani munkahelyi közösségük számára. Rávezettük őket arra, hogy a tehetséget nem szabad öncélúan hasznosítani, hanem annak az egész társadalomra nézve hasznosulnia kell. A programmal nem csak az erős oldalukat érintő kompetenciáikat igyekeztünk erősíteni, hanem más tudományos és művészeti szegmensek mentén is igyekeztünk elérni, hogy felfedezzék magukban a tehetséget.

Pályázati projektünk a komplexitásra törekedett. A tehetséggondozást nem csak egysíkon, egy tehetségterületen érintett gyermekek bevonásával kívántuk megvalósítani, hanem több tehetségterületről vontunk be tehetséges fiatalokat, akiknek erős oldala fejlesztése érdekében természettudományos, komplex tehetséggondozó programsorozatot, művészeti tehetséggondozó programot és a „tanulás tanulásá”-nak támogatása interaktív, játékközpontú eszközök megalkotásával, komplex tehetségfejlesztést biztosító programsorozatot valósítottunk meg. 

Ezen programelemek mindegyike legalább 60 órás, tanórán kívüli foglalkozássorozatban valósult meg. A programok, illetve programelemek között biztosított volt az átjárhatóság. Azt akartuk elérni, hogy egy-egy bevont gyermek ne csak egy programelem keretében megvalósuló foglalkozássorozaton, illetve kiegészítő tevékenység keretében vegyen részt, hanem legalább még egy tehetségterületen, illetve foglalkozássorozaton, mely valamilyen fokon kapcsolatban állt érdeklődési körével. Rotációs jelleggel oldottuk meg az átjárhatóságot és a kapcsolatot az egyes fő programelemek között. Ezzel megalapoztuk a komplex gondolkodás gazdagítását a bevont célcsoporttagok között. Ezt pedig az alábbi módon értük el:

A tanulók erős oldalának fejlesztése mellett a gyenge oldalukat is fejlesztettük. Ehhez az első lépés az érdeklődés felkeltése más eddig nem preferált tehetségterületek iránt. A bevont gyerekek szociális kompetenciáit is erősítettük. Ennek módja a közösségi célok jelentőségének megismertetése, valamint a felelősség tudatosítása. Szabadidős programjainkkal az ellazulást biztosítottuk szünetek beiktatásával, melyek után a tanulók összpontosító képessége növekedett, munkavégzésük (tanulás) hatékonyabb és eredményesebb lett, kreatívabbakká váltak egy-egy ilyen, a munkamenetbe tervszerűen beiktatott lazító elem hatására.

A projekt három tervezett fő feladata egyenként 60 órás tanórán kívüli foglalkozás, illetve programsorozatban valósult meg. A programsorozat elemei többnyire a helyi Móricz Zsigmond Általános Iskola épületében kerültek megvalósításra. A megvalósító szakemberek többsége is az intézmény tanári karából került ki.

A bevont gyermekek mindegyike a tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulója. Közöttük vannak a tánc- és képzőművészetek terén, valamint a természettudományok terén is kiemelkedően tehetséges gyerekek. Arra is ügyeltünk, hogy a foglalkozások időben ne ütközzenek egymással, eltérő időpontokra lettek megszervezve. Ezzel lehetőséget teremtettünk arra, hogy bármely elsődlegesen egy adott feladathoz csoportosított gyermek részt vehessen egy másik feladathoz tartozó programsorozaton is. Ezzel átfedéseket biztosítottunk a résztvevők egy-egy adott tehetségterület szerint meghatározott csoportjai tagjainak a számára, hogy részt vehessenek olyan programsorozatokon is, amelyek nem a saját erősségüket jellemző tehetségterülethez tartozik. Így körültekintő szervezésünkkel a célok hatékonyabb megvalósulására teremtettük meg a gyakorlati lehetőséget. A célcsoport tagjai olyan oldalukat is fejleszthették, mely erősségnek nem tekinthető. Látókörük szélesedett. Látásmódjuk nyíltabbá vált, befogadóbbá és elfogadóbbá váltak. Szociális kompetenciáik erősödtek. Gondolkodásmódjuk komplexxé vált. A tanulás tanulása programelembe eseti jelleggel meghívtunk Magyarországon tanuló külhoni magyar ajkú diákokat is. Ezzel szintén nőtt a bevontak látóköre, tapasztalatot tudnak átadni és átvenni.

A foglalkozások heti egy-egy alkalommal kerültek megvalósításra. Egy- egy alkalommal kettő óra foglalkozást tartottunk összevonva, amikor is egy-egy előre meghatározott témát tudtunk feldolgozni, illetve átbeszélni, a művészeti programelemben pedig gyakorlatilag is megvalósítani. A tematika egymásra épült. A nagyobb terjedelmű témakörök egymás után több foglalkozáson kerültek a maguk teljes mélységében feldolgozásra. A programelemek megvalósítása során az interaktivitásra törekedtünk. Természetesen egy kijelölt terv szerint haladtunk minden egyes órán, ám azok menetét némileg befolyásolták a bevont fiatalok azzal összefüggő igényei, valamint érdeklődési területük a téma részletesebb megvitatása illetve feldolgozása iránt.

A választott tehetségterületekhez tartozó programok között szabad átjárhatóságot biztosítottunk a bevont fiatalok részére. Ezzel fel kívántuk kelteni a fiatalok érdeklődési körét olyan tehetségterületek iránt, melyekben esetlegesen gyengébbnek érezték magukat, ám érdekesnek találták azt, de kellő bátorítás híján eddig nem foglalkoztak az adott területtel. Már magánál a kiválasztásnál is ügyletünk arra, hogy olyan egyének is bekerüljenek a célcsoportba, akik nem csak egy területen tehetségesek. Ennek a jelentősége abban van, hogy az egyes főtevékenységhez tartozó programsorozat ne csak az adott terület tehetségeinek szóljon, illetve ne csak ők vegyenek részt rajta, hanem olyanok is, akiknek ez esetleg nem az erősségük, de érdeklődők, és így szélesedjen a látókörük, gondolkodásmódjuk pedig komplexebbé váljon. Az érdeklődőkből fokozatosan tehetségek válhatnak, játszva sajátítottak el bizonyos kompetenciákat, melyek a tehetségterületeken felül szociális jelleggel is bírnak. Pályázati projektünk mindvégig a komplexitásra törekedett. A tehetséggondozást nem csak egy síkon, egy tehetségterületen érintett gyermekek bevonásával kívántuk megvalósítani, hanem több tehetségterületről vontunk be tehetséges fiatalokat, akiknek erős oldala fejlesztése érdekében természettudományos, komplex tehetséggondozó programsorozatot művészeti tehetséggondozó programot és a „tanulás tanulásá”-nak támogatása interaktív, játékközpontú eszközök megalkotásával, komplex tehetségfejlesztést biztosító programsorozatot valósítottunk meg.

A kiegészítő tevékenységek (rövidfilm forgatása és tanulmányi utak) megvalósításánál is arra törekedtünk, hogy fiatalokat mindegyik tevékenységbe bevonjuk, legalábbis lehetőséget biztosítsunk számukra a részvételre.

Az átfedésekkel és az átjárhatósággal megvalósult a lehetősége annak, hogy akár a saját tehetségterületén is jobb teljesítményt hozzon ki magából a programba bevont tehetséges fiatal, hiszen például a tanulás tanulása programelem ezt alátámasztotta, és az ott elsajátított skilleket és kompetenciákat alkalmazva sikeresebbé válhat a két vagy több csoportban (foglalkozássorozaton) részt vevő fiatal.

A 3 fő programelemhez igazodva 3 féle tárgyiasult alkotást hozunk létre:

1.) ” Szűkebb hazánk, a Kiskunság természeti jellegzetességei” – poszter

Kapcsolódási fő programelem:  legalább 60 órás, tanórán kívüli természettudományos, élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program.

A csoport a programsorozat során megfogalmazódott feladatainkat ábrázolja, mely követendő példa az egész emberiség számára. A poszter célja: gondolatébresztés elsődlegesen a bevont fiatalok korcsoportja körében, másodlagosan pedig a széles társadalomban. A poszter az iskolában került kifüggesztésre.

2.) Kiállítás a programsorozat alatt készült művekből

Kapcsolódási fő programelem: művészetben kiemelkedő tehetségek 60 órás tanórán kívüli komplex tehetséggondozása. 

A 60 óra alatt készült alkotásokkal mutatták be a bevont fiatalok iskolájuk nyilvánosságának, hogy mit sikerült alkotniuk, milyen újonnan megszerzett technikákkal tudják színekre és formákra bontani gondolataikat, melyekkel hatni kívánnak környezetükre. A kiállítás a iskolába került megrendezésre.

3.) „Tudni jó érzés” – poszter

Kapcsolódási fő programelem: az egész tanéven átívelő, a „tanulás tanulásá”-nak támogatását célzó, tanórán kívüli; interaktív, játékközpontú eszközöket és módszereket alkalmazó program.

A csoport a programsorozat során rájuk tett hatásokból és azok eredményeiből állított össze egy tájékoztatót. A poszter célja: gondolatébresztés és követendő példával való előjárás elsődlegesen a bevont fiatalok korcsoportja előtt, másodlagosan pedig a széles társadalom előtt, hiszen tanulni mindig lehet, és kell is. A poszter az általános iskolában került kifüggesztésre. 

A bevont gyermekek többsége legalább 2 támogatható 60 órás tanórán kívüli főtevékenységben vett részt, melyek a következők voltak: 

1.) természettudományos, élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program

2.) művészeti, élmény-, felfedezés- vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program

3.) egész tanéven átívelő, a „tanulás tanulásá”-nak támogatását célzó, tanórán kívüli; interaktív, játékközpontú eszközöket és módszereket alkalmazó program 

A tehetségterületekhez kötött programok között szabad átjárhatóságot biztosítottunk a bevont fiatalok részére. Ezzel fel kívántuk kelteni a fiatalok érdeklődési körét olyan tehetségterületek iránt, melyekben esetlegesen gyengébbnek érzik magukat, ám érdekesnek találták azt, de kellő bátorítás híján eddig nem foglalkoztak az adott területtel. Az érdeklődőkből fokozatosan tehetségek válhatnak. Játszva sajátítottak el bizonyos kompetenciákat, melyek a tehetségterületeken felül szociális jelleggel is bírtak.

Köszönjük a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a nagylelkű támogatást.

Családbarát innovációk a kécskei nebulók érdekébenCsaládbarát innovációk a kécskei nebulók érdekében